ПРИЛОЖИМОСТ НА ЕСТОНСКИЯ ОПИТ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА PIAP (PUBLIC INTERNET ACCESS POINT) В БЪЛГАРИЯ

Ас. д-р Катя Рашева-Йорданова & проф. д.т.н. Димитър Христозов

ПОВИШАВАНЕ ВИДИМОСТТА НА НАУЧНИТЕ РАЗРАБОТКИ – ИНИЦИАТИВИ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА, В ОТГОВОР НА СВЕТОВНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ ЗА «ОТВОРЕНА НАУКА»

Сергей Глинков, Румяна Радева, Марина Клисурова, инж. Жанета Радкова, Йорданка Петева, инж. Цветан Петров, д-р Десислава Ванкова, д.м., проф. д-р Риналдо Шишков, д.м.н., проф. д-р Христина Групчева, д.м.н.

ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР В СИСТЕМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

Кристина Босакова & Tраяна Велкова
Image