Структура на УМЛАУЗ

Ръководител на Академията и нейн инициатор е Ректорът на УниБИТ, който е и нейн Председател. Оперативното управление се осъществява от Заместник председателя на Академията и Главния изпълнителен секретар. Заместник председателят организира и контролира изпълнението на текущите задачи и участва в решаването на въпроси, свързани с осигуряването на дейността на УМЛАУЗ. Главният изпълнителен секретар координира взаимодействието между ръководителите и състава на експертните групи, отчитането на дейността пред ръководството, връзките с партньори и институции при разработването на проекти и следи за изпълнението на дейностите на експертните групи.
В зависимост от предметните области, към Академията се създават различни научни експертни групи, които се ръководят от научни секретари. Те задължително трябва да притежават научната и образователна степен доктор. Експертните групи се състоят от 8–10 човека – млади учени, докторанти и студенти. В структурата на УМЛАУЗ функционират осем експертни групи с образователен характер, които имат задачата да подготвят специалисти в основните областите, в които УниБИТ има институционална акредитация:
  • • книга и общество
  • • интелектуална собственост
  • • библиотечни науки
  • • информационни и комуникационни технологии
  • • киберзащита и криптография
  • • национална сигурност
  • • управление на знания
  • • културно-историческо наследство
Ръководството на експертните групи е на ротационен принцип, като целта е повече от нехабилитираните преподаватели, специалисти в съответните области да преминат именно през работната среда на управление на екипи, състоящи се от привлечени студенти в рамките на Академията.
Към Академията функционира и Научен консултативен съвет, който е съвещателен орган на Академията и се състои от: Председателя, Зам.- председателя и Главния изпълнителен секретар на УМЛАУЗ, Заместник Ректора по научната и международната дейност на УниБИТ, заместник Ректора по учебната дейност на УниБИТ, заместник Ректора по УК на УниБИТ, деканите на двата факултета на УниБИТ и научните секретари на експертните групи при УМЛАУЗ.