Международен югоизточен летен университет

Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) реализира успешно научно-изследователска работа в областта на материалното и нематериалното културно наследство в граничните за Европейското пространство региони Странджа и Сакар. Негови основни партньори в процеса на изследване на богатата нематериална култура са общините Малко Търново, Болярово и Елхово, които  вследствие на идеята за укрепване на съвместното сътрудничество и обединяването на усилия за осъществяване на различни дейности в областта на науката, културата и туризма, през 2015 г. подписаха Меморандум за сътрудничество и партньорство. Основната цел бе да се укрепят добрите връзки между четирите институции, да се създадат възможности за по-добра съвместна работа в посока към изграждане на съвременни и модерни стратегии за стимулиране и развитие на образованието в Република България чрез реализирането на научни и приложни изследвания в областта на материалното и нематериалното културно наследство.

 

Във връзка с това, започна да функционира Международен Югоизточен летен университет (МЮЛУ), който се явява един успешно реализиран проект. Той се провежда ежегодно и е създаден въз основа на решение на Академичния съвет на УниБИТ от 27 октомври 2014 г., с цел да засили сътрудничеството между Университет по библиотекознание и информационни технологии и малките погранични общини от Югоизточна България – Болярово, Елхово и Малко Търново. Основен организатор и ръководител на летните експедиции по територията на трите общини е гл. ас. д-р Диана Стоянова.
През 2016 г. бе създадена и страница на МЮЛУ в една от най-популярните социални мрежи, която цели да популяризира дейността на летния университет, да покаже етапите от провеждането на научно-изследователската дейност на територията на трите общини и да запознае със същността на този иновационен вид обучение широката общественост. Тя е достъпна на: https://web.facebook.com/pg/isesuunibit/about/?ref=page_internal Страницата се поддържа от активни докторанти и студенти, които са участвали или участват в теренните проучвания и научно-изследователската дейност по линия на Международния Югоизточен летен университет.
Активно участие в провеждането на научно-изследователска работа в областта на материалното и нематериалното културно наследство на територията на трите общини взимат преподаватели, докторанти от различни акредитирани докторски програми на УниБИТ (като например „Национална сигурност“, „Организация и управление на информационни процеси“, „Книгознание, библиотекознание и библиография“, „Културно-историческо наследство в съвременната информационна среда“, „Наукознание“ и т.н.) както и студенти – бакалаври и магистри от различни специалности („Национална сигурност и културно-историческо наследство“, „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда“, „Библиотечно-информационен мениджмънт“, „Комуникации и информиране“, „Обществени политики и практики“ и др.).
При изследванията и проучванията на материалното и нематериалното културно наследство университетът си партнира с различни културни институции, сред които са Национален военноисторически музей, Регионален исторически музей Ямбол, Етнографско-археологически музей-Елхово, Исторически музей „Проф. Александър Фол“, гр. Малко Търново и др.
Прилагането на специфични методи за събиране и обработка на информация от екипа на МЮЛУ, под формата на провеждане на интервюта и събеседвания с представители от местното население, видео и аудио заснемане на техните разкази и последващото синтезиране и архивиране на натрупаната информация, дава представа за различни исторически епохи, важни събития и изключителни личности, както и за специфичните за региона традиции, бит и култура. Това се явява своеобразен принос към съхраняването и популяризирането на богатото материално и нематериално културно наследство на България.
 
Община Малко Търново
За период от приблизително десет години УниБИТ съвместно с Исторически музей „Проф. Александър Фол“, гр. Малко Търново и Читалище „Просвета 1914“ изследват богатото културно-историческо наследство, което се изразява в особеностите на движимото и недвижимо културно наследство, фолклора, бита, традициите и културата на населението на територията на община Малко Търново. Едни от най-значимите научни изследвания в този район, които са резултат от проучванията, са свързани с описването, документирането и популяризирането на богатото материално културно наследство във всяко едно от населените места в района на община Малко Търново. По линия на нематериалното културно наследство принос на изследователските екипи се открива в работата на терен, описването на специфични обреди и ритуали като Кукеровден и Паликош, Филек, Пролетни младежки игри, Фестивал на зелениката, поклонническо шествие на петте странджански нестинарски села до Голямата аязма, Нестинарски обред, Национален фолклорен събор за надпяване „Странджа пее“, празниците на едни от най-почитаните светци в Странджа, поклонническо шествие до пещерата-светилище на Света Марина, с. Сливарово, Национален възпоменателен събор в м. Пéтрова нива, в чест на Илинденско-Преображенското въстание (1903).
 
Община Болярово
Община Болярово е кръстопът на древни цивилизации, обуславящ спецификата и богатството на културно-историческото наследство на този край. Важно място в системата на културните ценности на община Болярово заемат възстановеното Читалище „Възраждане“ в гр. Болярово, къщата-музей на Стефан Караджа в родното му с. Стефан Караджово и др. Съществуват двадесет православни храма и всеки от тях е уникален образец на християнската религия и борческия дух на хората, живели в този район.
Част от съвместната работа между УниБИТ, Регионален исторически музей Ямбол и община Болярово, са проучванията в областта на нематериалното културно наследство, свързани с издирването на материални и нематериални свидетелства описващи и съхраняващи историята, културата и традициите на боляровския край. Съвместната работа между трите институции допринася за съхраняването и популяризирането на богатото материално и нематериално културно наследство на България.
Благодарение на дългогодишната издирвателска и проучвателска дейност на преподавателите, докторантите и студентите с представители на община Болярово и на РИМ Ямбол, беше събрана, съхранена и популяризирана историята на Църквата „Успение Богородично“ в с. Стефан Караджово, която е била построена през далечната 1763 г. Към днешна дата тя е обявена за паметник на културата с национално значение.
Ежегодно преподаватели, докторанти и студенти посещават Регионален исторически музей Ямбол, където съвместно с ръководството и музейните уредници изследват специфични елементи на нематериалното културно наследство на региона.  
 
Община Елхово
Районът на Югоизточната граница и по-специално територията на община Елхово се намират в географски регион Тракия, който се явява граничен на Югоизточния европейски регион и има важно стратегическо значение. Този регион е познат още като кръстопът на различни култури и цивилизации, свидетелство за което е именно материалното и нематериалното културно наследство, което представя голямата палитра от религиозно и етническо многообразие на региона, а също така и общата визия за развитието на община Елхово, която допринася за тяхното утвърждаване като културни центрове съчетаващи модерността и европейската перспектива. Районът на община Елхово е известен с изключителните образци на материалното и нематериалното културно наследство, което намира израз в редица паметници на културата от епохата на Праисторията, Античността, Средновековието и Възраждането, както и в устния фолклор, легендите, разказите и празнично-обредния календар на местното население. Наличието на толкова голям културен и исторически фундамент придава важно значение на Елховския район и му дава правото да бъде наричан многопластова културна и социална територия. Поради тази причина ежегодно преподаватели, докторанти и студенти, съвместно с Етнографско-археологически музей-Елхово провеждат задълбочени интердисциплинарни изследвания, целящи да представят актуалното състояние на материалното и нематериалното културно наследство в района на Елхово. От провежданите изследванията в Елховския регион (с. Пчела, с. Раздел, с. Бояново, с. Жребино, с. Лесово, с. Мелница и др.) към момента са документирани истории, събития и обекти от материалното и нематериалното културно наследство чрез описване, видео и фото заснемане на разкази, обреди, ритуали, традиции, легенди, песни, традиционни народни облекла, бит, народна медицина, народна кухня, особености на диалектните форми и др. допринасящи за формирането и съхраняването на езика, културната памет и националната идентичност на българите.
Резултатите от изследванията се представят на различни конференции, форуми и други научни прояви.