Университетска младежка академия за управление на знания (УМЛАУЗ)

primer_4.jpg
Университетите като образователни институции предприемат необходимите действия за изграждане на структури, отговарящи на директивите на програмата "Хоризонт 2020" на Европейската Комисия за развиване на ключови технологии за икономически подем, в контекста на триъгълника на знанието — научни изследвания, образование и иновации.
Университетът по библиотекознание и информационни технологии направи крачка в тази посока, създавайки Университетската младежка академия за управление на знанията, стъпвайки на основната образователна парадигма на ЮНЕСКО – от акредитирани знания към сертифицирани умения.
Университетска младежка академия за управление на знанията (УМЛАУЗ) е правоприемник от 2015 г. на Лятната академия за управление на знания (ЛАУЗ), която е създадена през 2013 г. и формира своята структура с решение на Академическия съвет на Университета по библиотекознание и информационни технологии, като се явява обслужващо звено с научен и методичен характер в структурата на УниБИТ.
Основният предмет на дейността на Академията е организиране и реализиране на учебни модули за студенти от трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор под формата на курсове, семинари, майсторски класове, летни училища, стажове, практики и други съвместни инициативи, стажове съгласно изискванията за провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания по акредитирани професионални направления в УниБИТ. По този начин се стимулира иновационната активност и се създава единна образователна среда за студенти, докторанти и млади учени в областта на обществените комуникации и информационни науки, информатика и компютърни науки и национална сигурност.
Сред основните цели на Академията е да насърчава участието на студенти, докторанти и млади учени в различни тематични конкурси, проекти и други, които са насочени към увеличаване на техните възможности за самоусъвършенстване и професионална реализация, чрез създаването на нови знания и нови конфигурации от съществуващи знания.
Основните задачи на Академията са да осигури по-широк достъп до знания и тяхното разпространение като осъществява връзка между бизнеса и образованието с цел подкрепа на образователното и професионално развитие на студенти, докторанти и млади учени и представители от други Висши учебни заведения в България и чужбина или от различни институции и бизнес среди.