s.spasova.jpg
АС. Д-Р СОНЯ СПАСОВА
Ръководител на ЕГ "Културно-историческо наследство"
(s.spasova@unibit.bg)
————————————————————————

Соня Спасова е асистент в катедра „Култура, историческо наследство и туризъм“, ръководител направление „Културно-историческо наследство” на Университетска младежка академия за управление на знанията (УМЛАУЗ). Преподава по дисциплините „Музейна педагогика“, „Образователни концепции за социализация на културно наследство“, „Образователни програми на културни институции“, „Социокомуникативна музеология“ и др. В процеса на работата си в УниБИТ, както и като докторант по програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (културно-историческо наследство)“, взима участия в различни интердисциплинарни национални научно-изследователски проекти. Завършва успешно няколко квалификационни обучителни програми, сред които и докторантски курс Global change and risks to cultural heritage към Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (Palais du Louvre), Париж, Франция.

Резултатите от изследователската ѝ дейност периодично са представяни на национални и международни научни форуми и конференции. Публикациите отразяват научните ѝ интереси, свързани най-вече с образователната функция на културното наследство, неговата социализация в системата на образованието, както и откриване на възможности за подобряване ефективността на образователния процес чрез активното участие на културно-историческите ценности  - информационен ресурс за съвременно и атрактивно образование в широк спектър учебни дисциплини. През 2018 г. успешно защитава дисертационен труд на тема „Управление на процесите, свързани със социализацията на културно-историческото наследство и развитието на училищното образование в България“.