РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ «ОПАЗВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В ИНТЕРНЕТ» ПО ПРОЕКТ ДМУ 03/3

гл. ас. д-р Тереза Тренчева, гл.ас. д-р Росица Кръстева, проф. д.ик.н. Гошо Петков

АВТОРСКОТО ПРАВО В ИНТЕРНЕТ

Деян Димитров, Вероника Стоилова
Image