SCIENTIFIC PROCEEDINGS
Image

The proceedings entitled Contemporary Strategies and Innovations in the Knowledge Management 6/2020 contains scientific papers and articles from the 6th scientific conference of the University Youth Knowledge Academy with the University of Library Studies and Information Technologies. 

The authors in the proceedings are university lecturers, researchers, PhD students, young scientists and BA and MA students working on various issues in the field of knowledge management.

The authors in the proceedings are university lecturers, researchers, PhD students, young scientists and BA and MA students working on various issues in the field of knowledge management.
Image
The proceedings entitled Contremporary Strategies and Innovations in Knowedge Management 4/2018 contains scientific papers and articles from the 4th scentific conference of the University.
Youth Academy of Knowledge Management with the University of Library Studies and Information Technologies. The conference was held on 27th November 2018 at the European Parliament in Brussels, Belgium. The authors in the proceedings are university lecturers, researchers, PhD students, young scientists and BA and MA students working on different issues in the field of knowledge management.
Image
The proceedings entitled Contremporary Strategies and Innovations in Knowedge Management 4/2018 contains scientific papers and articles from the 4th scentific conference of the University.
Youth Academy of Knowledge Management with the University of Library Studies and Information Technologies. The conference was held on 27th November 2018 at the European Parliament in Brussels, Belgium. The authors in the proceedings are university lecturers, researchers, PhD students, young scientists and BA and MA students working on different issues in the field of knowledge management.
Image
Сборникът „Съвременни стратегии и иновации в управлението на знанието“ съдържа научни доклади и съобщения от Първата научна конференция, носеща надслова на сборника, която се проведе на 3 и 4 декември 2014 г. в София в сградата на УниБИТ. Организатори на конференцията бяха Лятната академия за управление на знания и Университета по библиотекознание и информационни технологии.
Конференцията и сборникът се осъществяват в рамките на научноизследователски проект, финансиран по Наредба № 9 на Министерство на образованието и науката (ПЧФНП-2014-08) на тема: „Финансиране на научна проява на Лятната академия за стимулиране на знанията – „Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието“.
Авторите в сборника са университетски преподаватели, изследователи, докторанти, млади учени и студенти, работещи в областта на управление на знанието в различни области.
Image
Сборникът „Съвременни стратегии и иновации в управлението на знанието“ съдържа научни доклади и съобщения от Първата научна конференция, носеща надслова на сборника, която се проведе на 3 ноември 2015 г. в Хотел „Констанция“ – гр. Костенец. Организатори на конференцията бяха Университетска младежка академия за управление на знания и Университет по библиотекознание и информационни технологии.
 
Конференцията и сборникът се осъществяват в рамките на научноизследователски проект, финансиран по Наредба № 9 на Министерство на образованието и науката (ПЧФНП-2015-03) на тема: Финансиране на научна проява на „Университетска младежка академия за управление  на знанията (УМЛАУЗ)”–  „Втора научна конференция на УМЛАУЗ“, с ръководител доц. д-р Мариела Нанкова.
Авторите в сборника са университетски преподаватели, изследователи, докторанти, млади учени и студенти, работещи в областта на управление на знанието в различни области.
Image
Сборникът „Съвременни стратегии и иновации в управлението на знанието“ съдържа научни доклади и съобщения от Първата научна конференция, носеща надслова на сборника, която се проведе на 3 ноември 2015 г. в Хотел „Констанция“ – гр. Костенец. Организатори на конференцията бяха Университетска младежка академия за управление на знания и Университет по библиотекознание и информационни технологии.
 
Конференцията и сборникът се осъществяват в рамките на научноизследователски проект, финансиран по Наредба № 9 на Министерство на образованието и науката (ПЧФНП-2015-03) на тема: Финансиране на научна проява на „Университетска младежка академия за управление  на знанията (УМЛАУЗ)”–  „Втора научна конференция на УМЛАУЗ“, с ръководител доц. д-р Мариела Нанкова.
Авторите в сборника са университетски преподаватели, изследователи, докторанти, млади учени и студенти, работещи в областта на управление на знанието в различни области.
ДРУГИ СБОРНИЦИ
Image
The scientific seminar “Intellectual Property in the New (ab)normal” and the collection were realized within an internal competition for development of projects for partial financing of scientific or creative forums under the MES Ordinance on the conditions and course for evaluation, planning, distribution and spending of state budget for financing of scientific or artistic activities in the public higher education institutions. The theme of the project is “Organizing the Ninth National Seminar on “Intellectual Property in the New (Ab)Normal”, dedicated to the World Intellectual Property Day (April 26)“ with Contract No. PCFNP-2021-04 from 13.04.2021.
Image
Сборникът „Интелектуална собственост, иновации и научна дейност в глобална среда“ включва доклади и научни съобщения от Научния семинар с международно участие, посветен на Световния ден на интелектуалната собственост (26 април). През 2017 г. Университетът по библиотекознание и информационни технологии отбелязва Световния ден на интелектуалната собственост за пета поредна година. Организиратор е Университетската младежка академия за управление на знания – едно от най-новите и перспективни научно-методични звена на Университета.
Семинарът и сборникът са част от Проект, финансиран по Наредбата на МОН от 01.01.2017 г. с Договор № ПЧФНП-2017-01, за организиране на Пети национален семинар на тема: „Интелектуална собственост, иновации и научна дейност в глобална среда“, посветен на Световния ден на интелектуалната собственост (26 април), с ръководител – доц. д-р Тереза Тренчева.
На 26 април 2017 г. за пета поредна година се провежда научният форум, посветен на Световния ден на интелектуалната собственост. За пета поредна година в зала „Тържествена“ на УниБИТ се събират гилдии, общности и поколения, чиито общ интерес е свързан с актуални въпроси и тенденции в областта на интелектуалната собственост. В резултат семинарът изпълнява своята цел: провокира воденето на дискусии и неформален диалог, отсяват се нови идеи, създават се нови партньорства.
Авторите в сборника са университетски преподаватели, изследователи, докторанти и юристи, работещи в областта на интелектуалната собственост и правото.
Image
Сборникът «Интернет либерализацията – предизвикателства и добри практики пред интелектуалната собственост» включва доклади и научни съобщения от Научния семинар с международно участие, посветен на Световния ден на интелектуалната собственост (26 април).
Университетът по библиотекознание и информационни технологии отбелязва Световния ден на интелектуалната собственост за четвърта поредна година. Основен организатор на семинара е Университетската младежка академия за управление на знания – едно от най-новите и перспективни научно-методични звена на Университета.
Семинарът и сборникът са част от Проект, финансиран по Наредба № 3 от 27.11.2015 г. на МОН с Договор № ПЧФНП-2016-04 на тема: «Организиране на Четвърти национален семинар на тема: «Интернет либерализацията – предизвикателства и добри практики пред интелектуалната собственост», посветен на Световния ден на интелектуалната собственост (26 април)» с ръководител - доц. д-р Тереза Тренчева.
Авторите в сборника са университетски препо-даватели, изследователи, докторанти и юристи, работещи в областта на интелектуалната собственост и правото.
Image
Сборникът «Интелектуалната собственост – формула за успех, творчество и иновации» включва доклади и научни съобщения от Научния семинар с международно участие, посветен на Световния ден на интелектуалната собственост (26 април). Международният ден се отбелязва за трета поредна година от Университета по библиотекознание и информационни технологии с организирането на различни инициативи. Тази година националният семинар се проведе под егидата на Университетската младежка академия за управление на знания.
През 2015 г. семинарът бе посветен и на още две ключови за УниБИТ годишнини, а именно: 65-годишнината на Държавния библиотекарски институт – днес УниБИТ и 70-годишнината от създаването на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО).
Националният семинар и сборникът са част от научноизследователски проект, финансиран по Наредба № 9 на МОН с Договор № ПЧФНП-2015-01 на тема: Организиране на Трети национален семинар на тема: «Интелектуалната собственост – формула за успех, творчество и иновации» посветен на «Международния ден на интелектуалната собственост (26 април)» с ръководител - доц. д-р Тереза Тренчева.
Авторите в сборника са университетски преподаватели, изследователи, докторанти и юристи, работещи в областта на интелектуалната собственост и правото.
Image
Сборникът «Интелектуалната собственост в XXI век: Българският опит в творческите и информационни индустрии» съдържа научни доклади от проведения национален семинар, посветен на Международния ден на интелектуалната собственост – 26 април. Семинарът и сборникът се осъществяват в рамките на Проект «Международен ден на интелектуалната собственост (26 април)» по договор № ПЧФНП - 2014 – 06, финансиран по Наредба № 9 на МОН с ръководител - доц. д-р Таня Тодорова и координатор - гл. ас. д-р Тереза Тренчева. В семинара «Интелектуалната собственост в XXI век: Българският опит в творческите и информационни индустрии» вземат участие изявени учени и гости в областта на интелектуалната собственост като: проф. д-р Виолета Цакова, доц. д-р Мария Маркова, проф. д-р Божанка Неделчева от Университета за национално и световно стопанство; гл. ас. д-р Марияна Лазарова от НАТФИЗ, проф. д-р Георги Г. Димитров от Адвокатско дружество «Димитров, Петров и Ко» , доц. д-р Кремен Маринов от Югозападен университет «Неофит Рилски», инж. Василиса Павлова от Регионален инспекторат по образование, Благоевград и др.
Image
Сборникът «Интелектуалната собственост в университетите - Творчество: Следващото поколение» съдържа научни доклади и лекции от проведения двудневен семинар посветен на Международния ден на интелектуалната собственост – 26 април. Семинарът и сборникът се осъществяват в рамките на Проект «Анализ на обичайните практики при използването на продукти на интелектуалната собственост в университетска информационна среда» – ДМУ 03/3, финансиран от Фонд «Научни изследвания» при МОМН в Конкурсна сесия «Млади учени - 2011» с ръководител гл. ас. д-р Тереза Тренчева. Партньор на Университета по библиотекознание и информационни технологии е Югозападният университет като домакин на втория семинарен ден. В семинара «Интелектуалната собственост в университетите - Творчество: Следващото поколение» вземат участие изявени учени и гости в областта на интелектуалната собственост като: проф. д-р Борислав Борисов, доц. д-р Мария Маркова, доц. Божанка Неделчева, адв. Деян Димитров, адв. Марияна Лазарова, ас. Вероника Стоилова, доц. Кремен Маринов, доц. д-р Албена Вуцова и др.