Cart

Saturday, 13 June 2015

VI-та Международна научна конференция на младите учени - Пловдив

В периода 11-13 юни 2015 г., представители на УМЛАУЗ вземат участие в VI-та Международна научна конференция на младите учени – Пловдив. Представените научни разработки са публикувани в „Научни трудове на СУБ – Пловдив“ – Scientific Research of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv, series B. Natural Sciences and Humanities, Vol. XVII, ISSN 1311-9192, International Conference of Young Scientists, 11 – 13 June 2015, Plovdiv, достъпен на адрес  http://www.subplovdiv.com/images/nauchni_trudove/2015_estestveni_i_humanitarni_nauki_tom_XVII.pdf.

Saturday, 13 June 2015