Image
ИНЖ. ДОБРИНКА СПИРИДОНОВА 
(d.spiridonova@unibit.bg)
————————————————————————

Добринка Спиридонова
е технически секретар на Университетска младежка академия за управление на знанията (УМЛАУЗ) и главен експерт към Кабинета на Ректора на Университета по библиотекознание и информационни технологии oт 2006 г. до момента. Дипломиран инженер по Топлоенергетика и ядрена енергетика (Енергомашиностроителен факултет при Техническия университет – София;  квалифициран „Бизнес секретар“ (Свободния факултет на Технически университет – София), специалист по Фирмено счетоводство (Институт за държавно и стопанско управление – София). Има 14 годишен професионален опит в Института по социология - БАН като Специалист-социолог и секретар на секция „Социология на организациите и политиката“, работила е като проектант в отдел „Топлофикация и газификация“ на НИТИ „Енергопроект“. Притежава богат опит в деловодната дейност, администрирането на проекти, подготовка, съхраняване, обработване на документацията по проекти; подпомагане контактите и координацията между членове на научни екипи и информационната завеса; участие в организацията и изпълнението на всички предвидени дейности по проекти::  ТК 01/0067 „Модерният град и съхраняване на националната идентичност” ДО 02 – 151/16.12.2008 (Анекс № 1/ 2011-06-21 и  Анекс № 2/ 18.07.2012 г.) към ФНИ;  Договор № НАГ-1201/ 10.09.2013 г. между Столична Община и УниБИТ „Проучване на условия и задание за изработване на подробен устройствен план, обхващащ УПИ на Боянската църква, както и прилежащите до него имоти”;  Договор № НАГ-1346-31.07.2015 г. „Проучване на френския и европейски опит при обновяване на исторически квартали и съпоставка със съществуващото положение в централен исторически квартал на гр. София“ между Столична Община и УниБИТ; Договор № НАГ-1368/ 07.12.2015 г. „Проучване на общественото мнение за опазване и обновяване на исторически централен софийски квартал. Социологическо изследване“ между Столична Община и УниБИТ.