dianastoyanova.jpg
ГЛ. АС. Д-Р ДИАНА СТОЯНОВА
Гл. изп. секретар на УМЛАУЗ
(d.stoyanova@unibit.bg)
——————————————————————


гл. ас. д-р Диана Стоянова е преподавател в катедра „Културно-историческо наследство и туризъм“ при Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ). Научен секретар на Институт за информация и сигурност (Institute for Informing Science, Knowledge Management and Security) при УниБИТ. Директор на Академично издателство „За буквите“ и главен редактор на луксозното издание „За буквите – О писменехь“ (http://zabukvite.org/).

Доктор в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки по докторска програма „Наукознание“. Чете лекции и води упражнения по дисциплините: „Обреди и ритуали в традиционната българска култура“, „Теория и история на културата“, „Ритуали и обществени нагласи“, „Основи на наукознанието“ и „Градове по българските земи“.

Лектор е към Международен Югоизточен летен университет и ръководител на Научно-изследователски проекти в научни области – „Хуманитарни науки и изкуства“ и „Обществени науки“, които се реализират в рамките на Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност (обн. - дв, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) на МОН и по ФНИ. Организира и провежда научноизследвателски експедиции с участието на докторанти и студенти от УниБИТ на територията на Странджа планина от 2011 г. насам. Ръководител на група докторанти и студенти от УниБИТ, с които през 2012 г. успешно създават и по-късно регистрират на името на УниБИТ – търговската марка „Любородие“, с която излизат в продължение на 5 години тематични експозиционни табла представящи резултати от научноизследователски експедиции на територията на Р България.

Работи в съавторство по проекти с известни и доказани учени и специалисти от различни области на науката. Д-р Диана Стоянова е един от авторите на научно-документалния филм „Странджанци разказват“ (2013) представящ резултати от теренни проучвания проведени на територията на Странджа планина. Във филма са включени някои неизвестни до този момент истории, снимки и факти за събитията през геройчната 1903 г. свързани с борбата за свобода на одринските българи.

Участник и научен консултант на първия български документален филм в 3D формат „Стъпки в огъня“. (http://www.stepsinthefire.com/)

Член е на Университетската младежка академия за управление на знания при УниБИТ.

Научните интереси на д-р Диана Стоянова са в областта на наукознанието, нематериалното културно наследство,  културологията, рекламата и др.

 

          Контакти: УниБИТ, бул. Цариградско шосе № 119, София – 1784

моб. тел. +359/879 148 385 e-mail: d.stoyanova@unibit.bg