Image
ДОЦ. Д-Р НИКОЛАЙ МИТЕВ 
(n.mitev@unibit.bg)
————————————————————————

Доц. д-р Николай Митев е преподавател в катедра „Национална сигурност“, член на Университетска младежка академия за управление на знанията (УМЛАУЗ) от 2014 до 2016 г. и научен секретар на експертна група по „Национална сигурност“ към същата Академия при УниБИТ. Доктор в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“, доцент по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“. Чете лекции по „Концепции и политики за информационна сигурност“, „Норми и стандарти за информационна сигурност“, „Кибер сигурност“ и „Информационна сигурност и защита на информацията“. Автор е на монографията „Методи за оценка на интелектуалните активи на организациите“ (2013), участва като съавтор при съставянето и издаването на редица учебници и учебни пособия с теми в областта на обработка и защитата на информацията, като „Норми и стандарти за управление на информационните системи“ (2014), „Информационна сигурност“ (2015), „Норми и стандарти за кибер сигурност“ (2016), „Сигурност на облачните услуги“ (2017). Участва в научни проекти, има публикации и статии в областта на ефективно използване на информационните системи, управление и защита на информацията.