g.jablianova.jpg

ГЛ. АС. Д-Р ГЕРГИНА ЖАБЛЯНОВА
Ръководител на ЕГ "Киберзащита и криптография"
(g.zhablyanova@unibit.bg)
———————————————————————————

Гл. ас. д-р Гергина Жаблянова е преподавател в катедра „Национална сигурност“ към Факултет по информационни науки, и научен секретар на експертна група по „Киберзащита и криптография“ към Университетска младежка академия за управление на знания (УМЛАУЗ). Доктор е по научната специалност „Информатика и компютърни науки“. Чете лекции по „Защита на информацията“, „Защита на информацията в компютрите и мрежите“, „Приложна криптография“ и „Информационна сигурност и защита на информацията“. Участва в редица национални проекти, насочени главно към студентите.