Image
ГЛ. АС. Д-Р ЕЛИСАВЕТА ЦВЕТКОВА
(e.cvetkova@unibit.bg)
——————————————————————

Гл. ас. д-р Елисавета Цветкова е преподавател в катедра „Библиотечен мениджмънт“ при Университет по библиотекознание и информационни технологии, гр. София. Завършила е специалност „Библиотечно-информационни науки“  в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Доктор е по научната специалност „Книгознание, библиотекознание, библиография“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“.

Нейните изследователски интереси са в областта на: дигиталните библиотеки; мобилните дигитални библиотеки; ИКТ в образованието; мобилното обучение; библиотечните и информационните науки; авторското право и библиотеките.

Автор е на 1 научна студия „Libraries Today and Tomorrow. The Contemporary Library as a Reautomated System Project“ (2018 г.) и на повече от 35 научни статии, представени на научни форуми в страната и чужбина, и публикувани в специализирани издания.

От 2015 г. участва в научните екипи на няколко вътрешноуниверситетски проекта на УниБИТ, както и в научноизследователския проект с международно участие "Авторскоправна политика на библиотечните и културните институции", финансиран от ФНИ на МОН. През 2018 г. е ръководител на проект с Договор ППЧФНП-2018-03/02.03.2018 г., финансиран по Наредбата на МОН от 01.01.2017 г. на тема: „Библиотечният и информационен мениджмънт : 10 години постижения и предизвикателства“.

През септември 2013 г. е участник в международна Еразъм интензивна програма „Библиотечно-информационен и културен мениджмънт – академично лятно училище“, проведена в Хаджеттепе университет, гр. Анкара, Турция, и е член на авторски колектив, създал интердисциплинно учебно мултимедийно помагало. През 2014 г. осъществява едноседмична мобилност в рамките на 2nd Erasmus Staff Mobility Week for Libraries в Университета в гр. Патра, Гърция.

Има богат професионален опит като библиотечен специалист, в периода 2000 – 2015 г. е работила като библиотекар и главен библиотекар в Библиотечно-информационния център на Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София.

Член е на Българската библиотечно-информационна асоциация.