Понеделник, 18 Април 2022

Интелектуалната собственост в музикалните и сценичните изкуства: медийно отразяване Ръководител проф. д-р Марияна Лазарова

На 18 април 2022 г. в рамките на Десети национален семинар „Интелектуалнатасобственост в университетите – нови хоризонти на академичния диалог“ се проведе майсторски клас на тема: „Интелектуалната собственост в музикалните и сценичните изкуства: медийно отразяване, с ръководител проф. д-р Марияна Лазарова. Майсторският клас е отворен за студентите от всички факултети и степени на обучение в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив (АМТИИ - Пловдив).Те ще се запознаят с основни моменти в авторскоправната регулация в областта на театралното, танцовото и музикалното изкуство. Проф. Лазарова представи на аудиторията презентация, представяща възможностите за уреждане на авторски и сродни права при публично представяне на сценични произведения. Гл. ас. д-р Евелина Здравкова взе отношение в дискусията относно проблемите с медийното отразяване и интелектуалната собственост.
Сред участниците в майсторския клас бяха студенти от АМТИИ, преподаватели от Пловдивски университет и АМТИИ  „Проф. Асен Диамандиев“, Академичната библиотека на АМТИИ, УниБИТ. 
 
Проявата е реализирана в рамките на проект „Модел за изследване и повишаване на авторскоправната грамотност в медиите в университетска среда“, с Договор № КП-06-М35/1 от 18.12.2019 г., финансиран от Фонд Научни изследвания към Министерство на образованието и науката, с ръководител гл. ас. д-р инж. Евелина Здравкова-Величкова. http://www.mediaipl.unibit.bg/ 
Понеделник, 18 Април 2022