Image
АС. РАЛИЦА ЙОТОВА
(r.yotova@unibit.bg)
——————————————————————

Ралица Йотова завършва средното си образование през 2011 г. в 81-во Средно общообразователно училище „Виктор Юго“, гр. София с профилирано изучаване на английски и френски език и допълнителен профил „История“. През 2015 г. придобива бакалавърска степен по „Национална сигурност и културно-историческо наследство“ в Университета по библиотекознание и информационни технологии с тема на дипломната работа „Обработка на информация от открити източници“, а в последствие продължава своето образование в магистърска програма „Национална сигурност“ към УниБИТ. След ускорен курс на обучение, през 2016 г. тя успешно защитава магистърска теза по проблемите, свързани с управлението и функционирането на системата за защита на националната сигурност на тема: „Разузнавателните служби в системата за национална сигурност на Република България“.

През октомври 2016  г. е зачислена като редовен докторант в професионално направление: 9.1 „Национална сигурност“, докторска програма: „Национална сигурност“, към Институт за научни изследвания и обучение на докторанти на УниБИТ, като разработваната от нея тема изследва проблемите, свързани с обработката и анализа на информация, придобита от открити източници. 

Ралица Йотова е асистент в Институт за научни изследвания и обучение към Университет по библиотекознание и информационни технологии. Провежда учебни занятия по дисциплината „Информационен анализ и прогнозиране“ в бакалавърските специалности по професионално направление 9.1. Национална сигурност. Участва активно в различни национални и международни научни форуми и събития, както и в научноизследователски проекти, разработвани от УниБИТ.

Участва активно в летните практикуми, организирани от УниБИТ още от началото на своето обучение като бакалавър и магистър, а от 2014 г. ежегодно се включва в организацията и провеждането на създадения с решение на Академичния съвет на УниБИТ от 27 октомври 2014 г. Международен Югоизточен летен университет с ръководител гл. ас. д-р Диана Стоянова, който цели укрепването на съвместното сътрудничеството и обединяването на усилия за осъществяване на различни дейности в областта на науката, културата и туризма между Ректора на Университета по библиотекознание и информационни технологии проф. д.ик.н. Стоян Денчев и кметовете: Христо Христов (община Болярово), Петър Киров (община Елхово) и Илиян Янчев (община Малко Търново).

Тя е член на експертната група „Национална сигурност“ към Университетската младежка академия за управления на знания и участва активно в организираните дейности и мероприятия.