Image
ДОЦ. Д-Р ХРИСТИЯН АТАНАСОВ
Ръководител на ЕГ "Културно-историческо наследство"
(h.atanasov@unibit.bg)
—————————————————————————————————

Доц. д-р Християн Атанасов е преподавател в катедра „Архивно-документално наследство и културономия“, ръководител направление „Културно-историческо наследство” на Университетска младежка академия за управление на знанията (УМЛАУЗ). Доктор е по история и доцент в направление Обществени комуникации и информационни науки (османски извори за българската история през Възраждането). Чете лекции по „Чуждестранни архиви“, „Архиви на балканските държави“, „Архиви и информационното общество“ и „Дигитални архиви“. Преподавател е в Университета по национално и световно стопанство. Дългогодишен служител на Държавна агенция „Архиви” и архивист в направление „Ориенталски сборки” към НБКМ. Работил е в Министерствата на културата и министерство на финансите. Автор е на монографиите: В османската периферия: Общество и икономика във Видин и околността през XVIII век. (2008) и „Развитие на земеделското кредитиране в Дунавския вилает: „Общополезните” каси през 60-те и 70-те години на XIX век (2017), на други документални книги, студии и статии на български и английски езици. Автор на учебното помагало „Въведение в архивното и документално наследство на Централна Европа и Балканите“ (2017). Участва в редица национални проекти. Член на Центъра на монетарни изследвания и Центъра за стопанско-исторически изследвания.