Image
ЕВА ЦЕНКОВА 
(е.tsenkova@unibit.bg)
————————————————————————

Ева Ценкова завършва средното си образование през 2015 година в Професионална гимназия „Велизар Пеев“, град Своге с профилирана специалност „Бизнес администрация“. От  2015 г. до момента се обучава за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Комуникации и информиране“ в Университет по библиотекознание и информационни технологии. Нейният  професионален опит, натрупан от 2015 г. до момента е в сферата на търговията и консултантските услуги, като от година е част от екипа на УниБИТ, заемайки длъжността „експерт“ в Институт за научни изследвания и обучение на докторанти (ИНИОД).
           Ева Ценкова участва в научни форуми и други прояви, организирани от УниБИТ, като представя свои авторски доклади, научни публикации и постери. Тя е част от различни научноизследователски проекти, сред които:

  • Научнизследователски проекти на тема: „Съвременни подходи за дифузия на информация, знания и хипотези – иновативен модел за мотивация на постдокторанти, докторанти, млади учени и студенти“, по „Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени – 2016г.“ на Фонд „Научни изследвания“, с ръководител на проекта гл.ас. д-р Диана Стоянова.
  • Научноизследователски проект на тема: „Иновативен модел за изследване и социализация на странджанското книжовно - документално наследство“ по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2016г.“ на Фонд „Научни изследвания“, с ръководител на проекта доц. д-р Елена Савова
  • Научноизследователски проект „Етническа идентичност на съвременния българин“, с ръководител на проекта проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева.

Взема активно участие в създадения с решение на Академичния съвет на УниБИТ от 27 октомври 2014 г. Международен Югоизточен летен университет с ръководител гл. ас. д-р Диана Стоянова, който цели укрепването на съвместното сътрудничеството и обединяването на усилия за осъществяване на различни дейности в областта на науката, културата и туризма между Ректора на Университета по библиотекознание и информационни технологии проф. д.ик.н. Стоян Денчев и кметовете: Христо Христов (община Болярово), Петър Киров (община Елхово) и Илиян Янчев (община Малко Търново).

Член е на Студентски съвет към УниБИТ като отговорник на курса, в който се обучава по специалност „Комуникации и информиране“.  Активен член е на Университетска младежка академия за управление на знанията (УМЛАУЗ) към УниБИТ.