Image
ДОКТОРАНТ ГЕРГАНА ЯНЧЕВА 
(g.yancheva@unibit.bg)
————————————————————————

Гергана Янчева е родена на 18.04.1983 г. в град София. През 2002 г. завършва средното си образование в Гимназия с разширено изучаване на английски език – 29 СОУ „Кузман Шапкарев“, с профил „Английски език“, гр. София. През 2014 г. придобива бакалавърска степен по „Печатни комуникации“ в Университета по библиотекознание и информационни технологии, гр. София, като разработва и защитава дипломна работа на тема „Информационната граница на XXI век – уеб (web) и традиционни медии в българското медийно пространство“, с научен ръководител доц. д-р Васил Загоров. През 2016 г. с отличен успех защитава магистърска степен по „Електронен контент: иновации и политики“ в УниБИТ. Разработената и отлично защитена дипломна работа за магистърската степен е на тема „Мистификации в електронна среда“, с научен ръководител доц. д-р Васил Загоров. Работила е в сферата на консултантските услуги като координатор дейности и като служител отговарящ за административното обслужване. През 2015 г. е автор и редактор на статии в онлайн медия на „Дружество за ООН в България“ – „UNA News Bulgaria“ (http://news.unabg.org/), с ресор: ЮНЕСКО (образование, младежи, култура и др.) Сайтът представя актуална информация за събитията и инициативите на Дружеството на Обединените нации в България. Гергана Янчева участва в научни форуми, организирани от УниБИТ, като представя авторски есета, научни публикации и плакати. В период 2010-2013 г. взема участие в планирането и организирането по подготовката на научни конференции с международно участие към УниБИТ по случай 1-ви Ноември – „Деня на народните будители“. В периода юли-август 2013 г. участва в проекта „Студентски практики“. Член е на Университетската младежка академия за управление на знанията към УниБИТ, експертна група „Книга и общество“. Гергана Янчева ежегодно участва с научни публикации в научната конференция на младежката академия „Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието“.
През октомври 2017 г. е зачислена като редовен докторант професионално направление: 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“, докторска програма: „Книгознание, библиотекознание и библиография“, катедра „Библиотечни науки”, научен ръководител доц. д-р Васил Загоров. През същата година Янчева става част от екипа на гл. ас. д-р Марина Енчева, ръководеща проект по Програмата Еразъм + 2017-2020. Темата на проекта е „Information Literacy: A Game-based Learning Approach for Avoiding Fake Content“. Освен в Еразъм +, докторантката участва и в проект „Цифровизация на репертоара на българската възрожденска книжнина (1801-1878), финансиран от ДН №05/2 от 14.12.2016 г. Фонд научни изследвания и Министерство на образованието и науката.
Притежава добри компютърни умения. Има умения за работа в екип, проявява творчески подход при извършване на възложените задачи, силно мотивирана към постигане на високи резултати.