miriyanapavlova1.jpg
ГЛ. АС. Д-Р МИРИЯНА ПАВЛОВА
Ръководител на ЕГ "Национална сигурност"
(m.pavlova@unibit.bg)
———————————————————————————

ГЛ. АС. Д-Р МИРИЯНА ПАВЛОВА е преподавател в катедра „Национална сигурност“ в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и е ръководител на Секция „Национална сигурност“ към Университетска младежка академия за управление на знания (УМЛАУЗ).
Завършила е образователно-квалификационна степен „бакалавър специалност „Европеистика“, образователно-квалификационна степен „магистър“ специалност „Международни отношения“ в Университета за национално и световно стопанство и специалност „Стратегически комуникации и информиране“ в Университета по библиотекознание и информационни технологии.
Провежда учебни занятия по дисциплините „Европейска интеграция“, „Хибридни войни“, и „Концепции и политики за информационна сигурност“ в двата факултета на УниБИТ.